คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ดูงาน ม.แม่โจ้
วันที่ 28/09/2565    235 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภา) และคณะ นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์จากการใช้ประมาณ ประจำปี 2565 การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ / การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง การบ่มเพาะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้