ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้”
วันที่ 23/09/2565    278 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอบคุณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 39 ท่าน แบ่งเป็น

ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย
1. นายประสงค์ คำตัน ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 สังกัดงานระบบสาธารณูปโภค
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสิทธิ์ ทาริเดช ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2
สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายวิชิต วิชัย ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 สังกัดงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. นายประมวล ภูเขา ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส 2 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. นางประไพศรี ทองแจ้ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 สังกัดงานบริหารและธุรการ
กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 ราย
1. นางประนอม จันทรังษี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวนวลนิตย์ สกุลทอง ตำแหน่ง หัวหน้างานอำนวยการ สังกัดงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสิริพูน มณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางอัมพิกา กันชะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริหารการเงิน 2 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุนทร อิธรรมมะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายสมเพชร ปาวิน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
15. นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
17. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
20. นางรำไพ ศุภวงค์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25. อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร
26. ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย
27. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29. นางวราภรณ์ มาตะยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
30. นางจารุภา อินทะนัด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สังกัดงานคลังและพัสดุ
กองบริหารงานสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

พนักงานส่วนงาน จำนวน 4 ราย
1. นายจตุรงค์ ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสานิตย์ คำตุ้ย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายดวงจันทร์ ขยัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. นางนิ่มนภา กาบจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุกล่าวแสดงความรู้สึก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..................................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน