สนม. ม.แม่โจ้ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้ความรู้บุคลากรเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
วันที่ 16/09/2565    165 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนอัคคีภัย กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี นำทีมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความรู้ การฝึกภาคปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเทศเมืองแม่โจ้