ม.แม่โจ้ จัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565
วันที่ 18/08/2565    399 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : BIO-Circular-Green Economy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางด้าน AR ( Augmented Reality) การประกวด Science Show การแข่งขัน E-sports การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ และอีกหลายๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ มีนักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้