ม.แม่โจ้ อบรมเกษตรกรปลูก กัญชง กัญชา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19
วันที่ 02/08/2565    124 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าโครงการ ศึกษาวิจัยการพัฒนา สายพันธุ์กัญชงที่มีสารสำคัญสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "การเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์จากกัญชง กัญชา" ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในการบรรยายมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการ BCG ของชุมชนด้านเกษตรกรรม โดยเน้นออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน