ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 08/07/2565    สิ้นสุด 18/07/2565 56 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต