กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 04/07/2565    229 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี นักศึกษารหัส 65 ชั้นปีที่ 3 และ รหัส 64 ชั้นปีที่ 4 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้ง ได้พบปะพูดคุยทำความรู้จักกับนักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนของแต่ละสาขา ดังนี้ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยอาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ โดย อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม

นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากร นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลสำหรับนักศึกษา” และนางสาวสุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมของนักศึกษาตลอดหลักสูตร”