ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรม "ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการศึกษาพรรณไม้เบื้องต้น"
วันที่ 03/07/2565    267 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์กับการประยุกต์ใช้พฤกษศาสตร์กับการประยุกต์ใช้หัวข้อ“ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการศึกษาพรรณไม้เบื้องต้น” นำโดยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการจัดอบรม

โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการการศึกษาพรรณไม้ กับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายหัวข้อ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการจัดจำแนกพืชเบื้องต้น และหลักการสำรวจพรรณไม้ การระบุ และการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อพรรณไม้เบื้องต้น รวมถึงการฝึกปฏิบัติการ การสำรวจพรรณไม้ การระบุ และการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อพรรณไม้เบื้องต้น

และในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯบรรยายหัวข้อ การศึกษาพรรณไม้ และการเขียนบรรยายลักษณะพรรณไม้ตามแบบ ก.7-003 และหลักการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง และพรรณไม้เฉพาะส่วน รวมถึงการฝึกปฏิบัติการการศึกษาพรรณไม้ และการเขียนบรรยายลักษณะพรรณไม้ ตามแบบ ก.7-003 และ การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง และพรรณไม้เฉพาะส่วน โดยมีผู้เข้าร่วม 40 ท่าน ณ ห้อง 2105 ชั้น 1 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่