ม.แม่โจ้ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2565 เตรียมพร้อมการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
วันที่ 01/07/2565    205 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 256 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาโดยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งระบบออนไซต์ และออนไลน์ จำนวน 5,797 คน (รวมแม่โจ้-แพร่ฯ และ แม่โจ้ - ชุมพร)

การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในยุคนิวนอมอล (New Normal) ได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่, พ.ต.ต.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้สำหรับนักศึกษาใหม่” , นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ได้ให้ความรู้ “การปรับตัวในการดูแลสุขภาพและอนามัยในยุคโควิด-19” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้บรรยาย และแนะนำ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่
.............................................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน