กองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ /วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 27/06/2565    179 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ /วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565