ม.แม่โจ้ MOU สภาอุตสาหกรรมลำพูน ร่วมพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างมีศักยภาพ
วันที่ 22/06/2565    605 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.แม่โจ้ MOU สภาอุตสาหกรรมลำพูน ร่วมพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างมีศักยภาพ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการต้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุดสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทางและจุดเน้นของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองหน่วยงานจะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม และร่วมกันพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา หรือ บุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และบริการ ให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ศักยภาพและเติมโตได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นไปตามแผนงานที่ตกลงร่วมกันตามภารกิจที่เหมาะสม โดยสัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

……………………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน