อพ.สธ. ม.แม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานหาแนวทางจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
วันที่ 21/06/2565    133 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 คณะดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Bank of Thailand และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) อีกด้วย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจากคุณ สมรักษ์ เจียมธีรสกุล รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร และอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญที่ปรึกษาคณะทำงานด้านนิทรรศการ และเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีคณะทำงานร่วมศึกษา จำนวน 12 ท่าน