ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
วันที่ 18/06/2565    827 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบหมายจากอธิการบดีและรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ประธานคณะทำงานการจัดอันดับ SDG พร้อมด้วยคุณพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN Thailand) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (มทร.ธัญบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยในงานวันแรก มีกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
๑. การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
๒. การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA Thailand)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศึกษาดูงาน หัวข้อ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหก
- ศึกษาดูงาน หัวข้อ เครือข่ายทางศิลปกรรม วัดปัญญานันทาราม
- ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.
- กิจกรรมปลูกป่า

สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่สอง
พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี ด้ายวิชาการและวิจัย
- กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก โดย ผศ.ว่าที่ รต. ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- การบรรยาย โดยรองอธิการบดี (นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช) หัวข้อ SDG in University การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย
- เยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านวัสดุ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศิลปะการแสดง”
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศิลปะการแสดง ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- การแสดงนิทรรศการงานวิจัย “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต : พื้นที่ความทรงจำ อัตลักษณ์ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงจังหวัดปทุมธานี”
- การแสดงนิทรรศการงานวิจัย “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”
- การแสดงนิทรรศการ “การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล”
- การแสดงนิทรรศการงานวิจัย “การจำลองวัฒนธรรมของทุ่งหลวงรังสิตเชิงบูรณาการในมิติของการประยุกต์วิถีวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อัตลักษณ์ของชุมชนวัดโบสถ์”

และปิดท้ายด้วยการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (สำหรับผู้บริหาร) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประชุมสัญจร เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้าน SDG องค์ความรู้การวิจัยและเครือข่ายชุมชนของแม่โจ้ และมีพิธีการส่งมอบ "ต้นไม้ยั่งยืน SUN" สัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ นี้

#MJUsdgAction
Power by กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
https://www.facebook.com/100000587723235/posts/6142340899128773/?d=n