ม.แม่โจ้ เริ่มต้นสร้างเครือข่ายหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง
วันที่ 23/05/2565    564 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย ผอ.อรนุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายปัญญาวัฒน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก และนายเจษฎา ทรายกันคำ เจ้าหน้าที่งานหอพัก เข้าพบนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และทีมผู้บริหารเทศบาล เพื่อหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกรณีที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องพักหอนอกมหาวิทยาลัย โดยทางนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย คือฝ่ายผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนจากทางเทศบาล ฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายผู้ประกอบการหอพัก เพื่อร่วมกันคัดสรรหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเข้าพักของนักศึกษาและพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเทศบาล โดยในระยะแรกจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลความพร้อมของหอพัก ช่องทางการติดต่อ การให้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นทางเลือกของนักศึกษาและผู้ปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเทศบาล และในอนาคตอาจมีการพัฒนาเป็นชมรมหอพักเอกชน ที่เป็นทางการต่อไป อีกหนึ่งความตั้งใจที่จะดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึงทุกกลุ่มทุกชั้นปี เพื่อให้ความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้