คณะทำงานศูนย์ประสานงานอพ.สธ.- ม.แม่โจ้ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วันที่ 13/05/2565    439 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะทำงานศูนย์ประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มช.)