ม.แม่โจ้ เปิดศูนย์ประสานงาน Modern Agriculture – BCG พร้อมเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
วันที่ 06/05/2565    1,365 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG ) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - BCG) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร โดยถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการเกษตรสมัยใหม่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริง ซึ่งจะดำเนินโครงการใน 7 กิจกรรม คือ
1.) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจมูลค่าสูง 5 ชนิด
2.) นวัตกรรมการปรับปรุงปุ๋ยอินทรีย์ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงในพืชไร พืชสวน ครบวงจร ด้วยสมุนไพรไทย
3.) การเลี้ยงปลาดุกที่มีสารโปรตีนและโอเมก้า พร้อมผลิตอาหารปลาอินทรีย์
4.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองโปรตีนสูง
5.) ส่งเสิรมและฝึกการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
6.) การผลิตลำไยคุณภาพสูง การคัดพันธุ์กล้าลำไย การปรับปรุงคุณภาพลำไย เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไยเพิ่มคุณภาพผลผลิต
7.) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบสมาร์ทไฮโดรโปนิกส์ ในระบบเกษตรปลอดภัย


สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3339 , 0898378992 , 0809569648 , 0818859899 หรือ อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี โทร.08 9837 8992
......................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน