ผู้ช่วยอธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมงาน งาน บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน
วันที่ 03/05/2565    355 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงาน งาน " บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน " โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ บจธ. มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย อันเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยกระจายการถือครองที่ดิน การป้องกันการสูญเสียสิทธิ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยขน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ และวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย