อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยือน ม.แม่โจ้ กระชับความสัมพันธ์ และหารือแนวทางความร่วมมือทุนรัฐบาลไทย
วันที่ 26/01/2565    393 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา และหารือแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านทุนการศึกษารัฐบาลไทยระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนการฝึกอบรมนานาชาติ รวมทั้งรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้รับทุนรัฐบาลไทยจากประสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ฟาร์มกัญชา) พร้อมทั้งบันทึกเทปสำหรับนำไปจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้