นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564
วันที่ 18/01/2565    1,108 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพบนกำแพง ในโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,0000 บาท ได้แก่
1. นายชานนท์ แซ่มั่ว
2. นายณัชพล วรรราช
3. นายณัฎฐนันท์ นันทะระ
4. นายปรมินทร์ เกียรติขำ
5. นายอานนท์ เตชนันท์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวประณัยยา จันแรง
2. นางสาวปิยะฉัตร พรมชาติ
3. นางสาวมาริษสา ระลึก
4. นางสาวรัตนพร อ่อนตะวงศ์
5. นางสาวสโรชา เกตุวัตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
1. นายโชคทวี ปาลี
2. นางสาวสุรางรัตน์ สุยะใจ
3. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ด่านปาน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลในการประกวดวาดภาพบนกำแพงครั้งนี้