ปิดฉากสวยงาม 8 วันหรรษางานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal
วันที่ 30/12/2564    733 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปิดฉากสวยงาม งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรสู่สาธารณชน อันเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยต่างๆให้ได้รับการต่อยอด รวมถึงเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและชุมชนในทุกมิติ

กิจกรรมภายในงานมีทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อมเที่ยวชมผ่าน Virtual Reality https://kasetmaejo2021.mju.ac.th การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น งานฉลองครบรอบ 45 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” กิจกรรมของนักศึกษา และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการปฏิบัติงาน จริง เป็นการร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (2477-2577) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี” “อยู่ดี” และ “มีสุข”

สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมย้อนหลัง และบรรยากาศการจัดงานได้ทาง FB Page : งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 https://www.facebook.com/kasedmaejo

แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

(Cr.ภาพเพิ่มเติม FB page งานเกษตรแม่โจ้ )