การเสวนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ตำบล
วันที่ 28/12/2564    831 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยฯ ร่วมจัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ตำบล โดยมี รองศาศตราจารย์ ดร วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง "เบื้องหน้า เบื้องหลัง ความสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล" การบรรยายพิเศษ หัวข้อ BCG กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" (ออนไลน์) ณ ห้อง 80-201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่มีพื้นที่มีการทำงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. พื้นที่ตำบล ชมภู อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.พื้นที่ตำบล แจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
3.พื้นที่ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
4.พื้นที่ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
5.พื้นที่ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
6.พื้นที่ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
7.พื้นที่ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่
8.พื้นที่ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
9.พื้นที่ตำบล ทุ่งข้าวพวง อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.พื้นที่ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
11.พื้นที่ตำบล แม่หอพระ อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
12.พื้นที่ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
13.พื้นที่ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
14.พื้นที่ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
15.พื้นที่ตำบล สะเมิงเหนือ อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่