ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 25/12/2564    818 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมและทรงบรรยายในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2564 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าถวายรายงานความก้าวหน้า "พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร" โดย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564” โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้