ม.แม่โจ้ ผนึกกำลัง กับ 5 หน่วยงานสหกรณ์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์
วันที่ 22/12/2564    861 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารของแต่หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมมือกันสำรวจ วิเคราะห์ เสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านบุคลากรของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาดำเนินงานสหกรณ์เพื่อก้าวทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้