ม.แม่โจ้ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 18/12/2564    912 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 13 ราย ดังนี้

1. นายอำนวย ยศสุข เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุจินต์ จินายน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพิษณุ จันทร์วิทัน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายชัยยศ สันติวงษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายนาถ ลิ่วเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มีจำนวน 25 ท่าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 เพื่อจะได้ร่วมกันทำหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมสืบไป