ม.แม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 15/12/2564    587 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน

รางวัล "ASEAN Energy Awards, 2021 Renewable Energy: Special Submission"
ผลงานเรื่อง Utilization of low Temperature Geothermal Energy for a Combined Cooling Heating and Power (CCHP) System
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผลงานจากการประกวดระดับชาติ จำนวน 8 ผลงาน
1. รางวัล รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน: ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy)
การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ผลงานเรื่อง การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. รางวัล รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์กลุ่มสถาบันการศึกษา
ผลงานเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากความร้อนทิ้งกลับคืน กรณีศึกษาจากเตาเผาขยะติดเชื้อทางการแพทย์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3. รางวัล รางวัลระดับดี : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลงานเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. รางวัล รางวัลระดับดีมาก : การประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม
รางวัล รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)
ผลงานเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5. รางวัล รางวัล Gold Award พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)
ผลงานเรื่อง ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ สังกัดคณะวิศวกรรมฯ
6. ผลงานเรื่อง การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ นายสุรเดช ไชยมงคล นายสมชาย อารยพิทยา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
7. รางวัล รางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo2021)
ผลงานเรื่อง ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร
โดย อาจารย์ วีรชัย เพชรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8. รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)
ผลงานเรื่อง ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ผลงานจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ผลงาน

ผลงานเรื่อง ข้าวหอมไทย พันธุ์ใหม่ หอมแม่โจ้ 9
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ 9 ชั้นพันธุ์คัด ได้รับการคุ้มครองเป็นพืชพันธุ์ใหม่ จากกรมวิชาการการเกษตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ขอแสดงคความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังความสามารถ ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจการสอนแล้วท่านยังได้สละเวลาทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ขอเป็นกำลังใจทุกท่านร่วมกันสร้างผลงานที่ดีเพื่อแม่โจ้ต่อไป ขอบคุณครับ”