ม.แม่โจ้ จัด “WEE Talk #2 (2021)” อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร เปิดเวทีให้บุคลากรมีร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ 30/11/2564    425 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 “WEE Talk#2(2021)” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ Ms Team ถ่ายทอดสัญญาณจาก สตูดิโอกองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารแม่โจ้ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และรับทราบแนวทางนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงความพร้อมทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 / ยุทธศาสตร์ อว. /Platform Reinventing University การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 และ GO. Eco. University ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 การบูรณาการสู่แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และแผนพัฒนาส่วนงาน (MJU as One) โดยมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

พร้อมทั้งได้เปิดเวทีให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้เสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัย และตอบข้อซักถามของบุคลากรในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Ms Team เป็นจำนวนมาก