นศ.ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ ผ่านการรับรอง Thailand National Skill Standard Testing จากกระทรวงแรงงาน
วันที่ 30/11/2564    526 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 17 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Thailand National Skill Standard Testing และผ่านการรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมรับมอบหนังสือรับรอง National Skill Standard Assessment Certificate จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในกลุ่มวิชาด้านการจัดการและการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตของสาขา รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานระดับประเทศในอนาคต