กองแผนงาน ม.แม่โจ้ จัด ประชุมระดมความคิดเห็นกำหนดแผนกลยุทธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 25/11/2564    70 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดรายละเอียดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกันสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ทั้งด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของแผน ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มอบนโยบายเชิงแก้ปัญหาและพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่ทางสำนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินงานต่อไปในปี 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย