มรภ.อุบลราชธานี ดูงานการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้
วันที่ 23/11/2564    165 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 และชมผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้น อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาและกัญชง ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย