อาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รากไทย” จาก สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 14/10/2564    200 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับ รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวีดิโอ) หัวข้อ "รากไทย” ชื่อผลงาน Old - New ในการประกาศผลรางวัลจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวข้อ “รากไทย” เป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย ( สามารถรับชมผลงานได้ที่ >>> https://bit.ly/3AHTJOR )