ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะ นศ. จาก Feng Chia University เข้าศึกษาดูงานด้านการประมง
วันที่ 06/10/2564    267 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Feng Chia สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ด้านการประมงแบบบูรณาการผ่านฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบการผลิตสัตว์น้ำแบบอัจฉริยะ โดยมี อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ณ ฐานเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการสังคมปลาบึก และเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย และ ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย เป็นวิทยากร
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการประมง ณ อาคารปฏิบัติการระบบฟาร์มประมงอัจฉริยะ (Fisheries Smart Farm) เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นภายใต้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการประมงในอนาคต โดยมี อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข เป็นวิทยากร
3. ระบบการผลิตสัตว์น้ำเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพภายใต้ระบบปิด ณ หน่วยการเรียนรู้การอนุบาลปลาชะโอน โดยมี อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา เป็นวิทยากร
4. การเพาะเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาหาร และการผลิตหนอนจากผักและผลไม้ ณ ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ โดยมี คุณเทพพิทักษ์ บุญทา เป็นวิทยากร
5. สถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ เพื่อศึกษาความหลากชนิดของชนิดปลาที่พบและการแพร่กระจายในแหล่งน้ำของภาคเหนือ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ระบบโครงร่างของปลาเบื้องต้นจากตัวอย่างที่จัดแสดง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับแผนงานการเรียนในหลักสูตรของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยมี คุณณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ เป็นวิทยากร