ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมยินดีกับ 4 คณบดีที่ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
วันที่ 22/09/2564    696 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ 4 คณบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป