คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด MOU กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 15/09/2564    189 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ เป็นตัวแทนผ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลตำรวจตรี ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และ พันตำรวจเอก ญาณวรุตม์ หวังดี รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน เป็นตัวแทนฝ่ายศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องเอกภพวิทยาอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนา การประชุมทางวิชาการ การตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย และเพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมในสังคมและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ นอกจากนี้ทางทีมงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติของคณะฯ พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยของหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ชั้น 2 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง “ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน”ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น