คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดการประชุมหารือ ประเด็น "การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง"
วันที่ 22/06/2564    172 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9:30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมหารือ ในประเด็นการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ, อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, นายธวัชชัย มานิตย์ ผอ.สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ, อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ อ.ดร.เชษฐ์ ใจเพชร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ นางสาวณภัทรธมณฑ์ ภาณุรัศมิ์โภคิน ปลัดอำเภอแม่ริม และผู้แทนคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มฯ
โดยร่วมหารือในประเด็นการวางแผนงานและกิจกรรมเพื่อผสานการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนบ้านม่อนแจ่ม ในรูปแบบการดำเนินวิถีใหม่แต่เข้มแข็ง (new normal)