คณะวิทยาศาสตร์ ม.โจ้ ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อบังคับและวิธีการสรรหาและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 22/06/2564    181 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา และร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลันแม่โจ้ และการรับฟังแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม microsoft Team