มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมออนไลน์ การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน อววน. สู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด
วันที่ 18/06/2564    90 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง เลขานุการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร และนายณรงค์ โยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพรและผู้ประสานงาน อว. เข้าร่วมประชุมพร้อมรับมอบนโยบาย การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน อววน. สู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด โดย : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบการประชุมทางZoom Cloud Meeting