มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดบรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ให้แก่นักเรียน กศน.อำเภอละแม
วันที่ 18/06/2564    114 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ให้แก่นักเรียน กศน.อำเภอละแม ทั้งนี้ทาง กศน.ละแม ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการปรับปรุงบำรุงดินทราย ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (การปลูกไม้กระถินเทพา การปลูกไผ่ การปลูกผักเหลียง การปลูกเสาวรส และการเลี้ยงผึ้ง และชันโรง) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบริบทของการจัดการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้ดียิ่งขึ้น