รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 05/05/2564    237 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร


วันพุธที่ 4 พ.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในความอนุเคราะห์สถานที่ เจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ระบบคลังสิ่งของบริจาค และรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมเปิด MJU Well-being Hospitech

จากนั้นนายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำชมระบบการบริหารจัดการและให้กำลังใจทีมแทพย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งในส่วนห้องศูนย์พยาบาล ห้องอำนวยการ ชุดบริการสายด่วน ชุดบริการดูแลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอสันทราย ให้การต้อนรับในส่วนของฝ่ายปกครอง ที่ให้การสนับสนุนระบบและกำลังคนในจุดรับบริจาคโดยมีกำลังจากท้องที่ท้องถิ่นสลับเวรกันมาปฏิบัติงานวันละ 1 ตำบล ตามที่นายอำเภอสันทรายได้มอบหมาย ท่านรองอธิบดีไ้ด้กล่าวกับทุกคนว่า "ขอชื่นชมการบริการจัดการโรงพยาบาลสนามที่เป็นระบบระเบียบ มีความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัย ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสุข และส่วนตัวคิดว่าการบริหารจัดการในระดับจังหวัดเป็นเอกภาพมาก เนื่องจากมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนกลางในการบริหารจัดการและสามารถระดมกำลังทุกภาคส่วนได้ในเวลาจำกัด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนที่ช่วยดูแลผู้สัมผัสเชื้อ และหากมีสิ่งใดให้ช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ได้ตลอดครับ" จากนั้นท่านรองอธิบดีได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัทสยามแมคโคร สาขาเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้