สำรวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรไทยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 30/04/2564    188 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมกับ ดร. ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการสำรวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรไทยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564