ม.แม่โจ้ จัด พัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program2021 ) เตรียมพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
วันที่ข่าว 07/04/2564    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/04/2564
เปิดอ่าน: 232 ครั้ง

 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program) “การบริหารและพัฒนาส่วนงานในภาวะวิกฤต เพื่อตอบโจทย์การพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program) “การบริหารและพัฒนาส่วนงานในภาวะวิกฤต เพื่อตอบโจทย์การพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ให้กับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานส่วนนโยบายของแต่ละหน่วยงาน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมปาฐกถาและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารในมติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาเชิงรุก เพื่อให้การบริหารส่วนงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยมีการแยกกลุ่มการจัดกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ

ในวันแรก (วันที่ 7 เมษายน 2564) เป็นการจัดกิจกรรมให้กับ หัวหน้าส่วนงาน จำนวน 19 ราย , รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บริบทวิกฤตการณ์รอบด้านกับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต” และการเชื่อมโยงมิติการบริหารงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) กับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึง การถอดบทเรียนจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน โดย อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ พร้อมทั้งการนำเสนอการถอดบทเรียน โดย ตัวแทนคณะกรรมการ Dean Forum

สำหรับในวันที่ 2 (วันที่ 8 เมษายน 2564) จัดให้กับ กลุ่ม รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี , คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ , หัวหน้างานนโยบายฯของคณะ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวม 104 ราย มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “ปลุกพลังความคิด “Sense of Urgency” และการบริหารงานแห่งอนาคต” โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่ , หัวข้อ “ปลุกพลังมหาวิทยาลัยจากงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ : กรณีศึกษาบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด” โดย คุณธีรยสถ์ จิตต์เสนา ประธานกรรมการบริษัท เฮิร์บ เทรเซอร์ จำกัด พร้อมทั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงการบริหารส่วนงานเพื่อร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน: สร้างผลงานเด่นที่ตอบโจทย์ของแม่โจ้”รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมรับฟังผู้ทรงคุณวุฒิที่มาปาฐกถาและบรรยายพิเศษ เพื่อจะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินหัวหน้าส่วนงานเพื่อสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินหัวหน้าส่วนงานครั้งต่อไป ประกอบกับการเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของส่วนงานในการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งโดยหากโครงการนี้สามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและส่วนงานในลำดับต่อไป”

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง