ม.แม่โจ้ จับมือ ม.สยาม ร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่
วันที่ข่าว 05/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/04/2564
เปิดอ่าน: 158 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสยาม ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นการอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสังคม ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่มีการลงนามโดยสมบูรณ์

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง