กองเทคโนโลยีดิจิตัล ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม SPEEXX
วันที่ข่าว 08/03/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/03/2564
เปิดอ่าน: 119 ครั้ง

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองเทคโนโลยีดิจิตัล ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรม SPEEXX เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 70 ปี (ห้อง C)

On March 3rd, 2021, Digital Technology Division together with Division of International Affairs, Office of the University hosted the English Training Program by using an online English language system called “SPEEXX program”. This program aims to promote and develop personnel to have knowledge and ability in English usage skills (Listening - Speaking - Reading – Writing). The training program was held at a computer room C, General Instruction Building 70th Year.

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง