กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
วันที่ข่าว 22/02/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/02/2564
เปิดอ่าน: 119 ครั้ง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งมีวัตถุเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนในการชำระหนี้ รวมทั้งมีจิตสำนำที่จะรับผิดชอบต่อสังคม?ด้วยการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยคุณอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประมาณ 1,295 ราย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี ประมาณ 150 ราย ส่วนที่เหลือ ได้เข้าร่วมโครงการออนไลน์ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ คือ “ภาษีประชาชน : กู้ยืมมาต้องใช้คืน” ซึ่งได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร และ หัวข้อ “ชำระหนี้ ทำได้ ไม่ยาก” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคุณวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง