โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ข่าว 20/02/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/02/2564
เปิดอ่าน: 50 ครั้ง

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแดวล้อม โดยมี อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วม อีกทั้ง เป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง