ม.แม่โจ้ ยกทีม แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” KICK OFF ประจำปี 2564
วันที่ข่าว 21/01/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/01/2564
เปิดอ่าน: 209 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (KICK OFF) ประจำปี 2564 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดแสดงผลงานองค์ความรู้ ของ แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า ในการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยสนับสนุนการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการเกษตรเพื่อยังชีพ เพื่ออยู่รอด และเพื่อยั่งยืนบนพื้นฐานของทรัพยากรและวัฒนธรรม เน้นการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นความถนัดพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง