คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1
วันที่ข่าว 24/12/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/12/2563
เปิดอ่าน: 193 ครั้ง

 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, คณจารย์ และบุคลากรได้เข้าต้อนรับคณะกรรมการจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ท่าน โดยการประเมินในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้องได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการกลาง 3307 และห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง