นายอลงกรณ์ พลบุตร ลงพื้นที่ประชุมหารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
วันที่ข่าว 13/11/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/11/2563
เปิดอ่าน: 130 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมหารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellent: CoE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดประชุมหารือในครั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 11 ศูนย์ ได้แก่ 1) ยางพาราภาคเหนือ 2) ไก่กระดูกดำ,สุกร,โคเนื้อ,แพะเนื้อ และอาหารสัตว์อินทรีย์ 3) IOT ทางการเกษตรและแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ 4) ตลาดการเกษตรสมัยใหม่ 5) เกษตรอินทรีย์ 6)ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 7) นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 8) ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน 9)ศูนย์สัตว์เศรษฐกิจ 10)ผู้ประกอบการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ 11) ศูนย์นวัตกรรมปลาบึกและปลาลูกผสม ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ปรึกษารัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC และทีมงาน เป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง