ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2563 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ฯ ได้รับเลือกนั่งเก้าอี้ประธาน ทปอ.คนต่อไป
วันที่ข่าว 25/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/10/2563
เปิดอ่าน: 339 ครั้ง

 

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีอีกแห่งละ 2 ท่าน จาก 34 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราวเดียวกันนี้....ซึ่งผลการเลือกตั้ง ได้แก่. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลกรณมหาวิทยาลัย โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง