ม.แม่โจ้ ต้อนรับ รัฐมนตรี สัมมนาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”
วันที่ข่าว 24/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/10/2563
เปิดอ่าน: 311 ครั้ง

 

 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 จะมีอายุครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2577  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญโท ปริญญาเอก กว่า 100 หลักสูตร โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามกรอบที่วางไว้  ซึ่งการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัย  แม่โจ้ จัดอยุ่ในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างผู้ประกอบการและต่อยอดสู่ SMEs สตาร์ทอัพ เพื่อไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เพื่อถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ผ่านการร่วมระดมความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดแสดงผลงานวิจัยแห่งชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ.2555-2563 แบ่งเป็น กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100 , กลุ่มผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเด่น , กลุ่มอาหารและยา, กลุ่มโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น โครงการจ้างงาน  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โครงการ non-degree โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสู้ภัย COVID-19  เช่น โครงการแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัย COVID-19  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “ผู้สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นอกจากนั้นยังมีการแสดงผลงานที่ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการเกษตร โครงการสนองงานพระราชดำริ นิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ผลงาน  และทุกท่านจะศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ พื้นที่ฟาร์มเกษตรและแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจรนำไปสู่เครือข่ายการทำงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน แม่ฮ่องสอน และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม.) รวมจำนวน 200 คน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง