การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
วันที่ข่าว 16/10/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/10/2563
เปิดอ่าน: 95 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้ใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถามและมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดทั่วภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมและศิลปินสีน้ำภายนอก เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 5) อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำอิสระ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง